2019-07-16

Nabór na wolne stanowiska pracy

Biuro Kadr i Organizacji

Oddział Organizacyjny i Rozwoju Kadr

Pokój nr 173

Godziny przyjęć interesantów: 7.45-15.45

 

Osoby prowadzące:


Katarzyna Wett

stanowisko: inspektor wojewódzki

e-mail: k.wett@gdansk.uw.gov.pl

Telefon: (58) 30 77 584
 

Adriana Bajorska

stanowisko: inspektor wojewódzki

e-mail: adriana.bajorska@gdansk.uw.gov.pl

Telefon: (58) 30 77 141

 

 

ZASADY NABORU:

 

 

I. Kto może ubiegać się o pracę w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2018, poz. 1559, z późn. zm.) w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku mogą zostać zatrudnione osoby, które w toku otwartego i konkurencyjnego naboru dadzą najlepszą gwarancję wykonywania zadań w sposób umożliwiający realizację celów wyznaczonych zarówno dla stanowiska, jak i danego urzędu. W naborze może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany objęciem stanowiska i jednocześnie spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze.

 

W służbie cywilnej może zostać zatrudniona osoba, która:

 • jest obywatelem polskim, za wyjątkiem stanowisk pracy o które mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną określonym w przepisach dokumentem. Dyrektor Generalny wskazuje ww. stanowiska po uzyskaniu zgody Szefa Służby Cywilnej
 • korzysta z pełni praw publicznych
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

 

II. W jaki sposób ubiegać się o pracę w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku


Aplikacje na wolne stanowiska przyjmowane są tylko w ramach opublikowanych ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy. Oferty osób na stanowiska, na które nie został ogłoszony nabór nie są rozpatrywane.

 

Miejsca publikacji ogłoszeń:

1) na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

2) w Biuletynie Informacji Publicznej PUW

3) na tablicy ogłoszeń w holu budynku przy wejściu „B”.


Dokumenty aplikacyjne można przekazać do Urzędu w następujący sposób:

● złożyć osobiście w punkcie przyjęć korespondencji Zespołu Obsługi Klienta w holu budynku urzędu przy wejściu „B” Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk

w godzinach:

Poniedziałek 7.45 - 15.45

Wtorek 7.45 - 18.00

Środa 7.45 - 15.45

Czwartek 7.45 - 15.45

Piątek 7.45 - 15.45

● przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Pomorski Urząd Wojewódzki ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk

 

W przypadku dokumentów wysłanych drogą pocztową, jako datę dostarczenia przyjmuje się datę stempla pocztowego. Aplikacje dostarczone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie są uwzględniane.

 

Każdy, kto chce wziąć udział w naborze powinien złożyć wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty oraz oświadczenia. Na kopercie oraz w liście motywacyjnym należy umieścić informacje o numerze naboru, który jest określony w ogłoszeniu (np. 1/19) oraz dane nadawcy.

 

Zachęcamy wszystkich kandydatów do dokładnego sprawdzenia, czy aplikacje zawierają komplet wymaganych dokumentów, zgodnych z treścią ogłoszenia, szczególnie w przypadku składanych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe bądź staż pracy.

 

Oświadczenia kandydatów o treści innej niż określona w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
(Dz. U. 2018, poz. 1559, z późn. zm.) (np. o niekaralności) będą uznawane za nieprawidłowe, a tym samym aplikacja nie będzie spełniać wymagań formalnych (więcej informacji na stronie Serwisu Służby Cywilnej: https://dsc.kprm.gov.pl/nabor-w-sluzbie-cywilnej

 

 

III. Przebieg naboru

 

Selekcji kandydatów dokonuje komisja, w skład której wchodzą:

 1. kierujący komórką organizacyjną lub osoba reprezentująca kierującego komórką organizacyjną, jako przewodniczący komisji;
   
 2. kierownik oddziału lub inny przedstawiciel komórki organizacyjnej, do której prowadzony jest nabór;
   
 3. pracownik Oddziału Organizacyjnego i Rozwoju Kadr Biura Kadr i Organizacji;
   
 4.  inne osoby, w przypadku gdy dla oceny kompetencji kandydata niezbędna jest specjalistyczna wiedza i/lub umiejętności.

 

Selekcja kandydatów przeprowadzana jest w oparciu o następujące metody:

 1. selekcja ofert złożonych przez kandydatów pod kątem spełnienia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu;
   
 2. pisemny test wiedzy merytorycznej i/lub ustny sprawdzian;
   
 3. pisemny lub ustny sprawdzian językowy (w przypadku gdy umiejętność posługiwania się językiem obcym stanowi wymóg niezbędny zawarty w ogłoszeniu);
   
 4. sprawdzian umiejętności praktycznych oraz kompetencji interpersonalnych;
   
 5. pisemny test psychologiczny i/lub rozmowa z psychologiem i/lub rozwiązywanie zadań praktycznych (opcjonalnie przeprowadzany przez psychologa, w przypadku stanowisk kierowniczych);
   
 6. rozmowa kwalifikacyjna.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne biorą udział w dalszych etapach naboru.

Osoby, które nie spełniły wymagań formalnych wskazanych w ogłoszeniu zostają o tym poinformowane poprzez pocztę elektroniczną.

 

Podczas procedury selekcyjnej sprawdzeniu podlegają wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte
w ogłoszeniu o naborze. Kandydatom przyznawane są punkty za stopień spełniania określonych kryteriów.

 

Propozycję zatrudnienia otrzymuje jeden z pięciu najlepszych kandydatów, który uzyskał akceptację Dyrektora Generalnego, poprzez zatwierdzenie wyniku naboru. Każdy z kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w urzędzie, po zakończeniu naboru, zostaje poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o wyniku naboru.

 

Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej, jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, nie wynosi co najmniej 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej.

Osoba niepełnosprawna skorzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu pod warunkiem, że:

 • złoży ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze, w którym wskazano, że poziom zatrudnienia w urzędzie osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%,
 • przedłoży wraz z ofertą dokument potwierdzający niepełnosprawność,
 • znajdzie się w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Każdy kandydat ma prawo wglądu do dokumentacji z naboru dotyczącej jego osoby na każdym etapie.

Informacja o wyłonionym kandydacie i wynikach naboru umieszczana jest na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.dsc.kprm.gov.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu oraz w gablocie znajdującej się w głównym gmachu urzędu, w Gdańsku na ul. Okopowej 21/27, na parterze budynku koło Zespołu Obsługi Klienta (wejście B).

 

 

IV. Odbiór dokumentów

 

Wszyscy kandydaci, którzy złożyli dokumenty, mogą je odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru (w przypadku niewyłonienia kandydata w danym naborze - po miesiącu od momentu publikacji wyniku naboru).

Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

 

 

V. Regulacje Dyrektora Generalnego

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 lit. c i ust. 10 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2018, poz. 1559, z późn. zm.) Dyrektor Generalny wprowadził dokumenty, które regulują nabór na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej:

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się